Jak je to s odkladem nájemného pro podnikatele při koronavirové pandemii?

Podle zákona č. 210/2020 Sb. (dále též „zákon“) je podnikatelům, kteří si pronajímají prostory k podnikání, poskytována ochrana před výpovědí nájemní smlouvy ze strany pronajímatele z důvodu neplacení nájemného. Tato ochrana je médii i samotnými vládními představiteli prezentována jako odklad nájemného. Pojďme se společně podívat, jak je to doopravdy.

Ochrana poskytnutá zákonem spočívá v tom, že pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo

  1. a) v rozhodné době, a
  2. b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Rozhodnou dobou se rozumí doba ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020. Ochrannou dobou se rozumí doba 27. dubna 2020 do dne 31. prosince 2020. Mimořádným opatřením se rozumí

  1. a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,
  2. b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2,
  3. c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2.

Jinými slovy, ochrana se vztahuje na podnikatele, kteří se v období nebo části období od 12. března 2020 do 30. června 2020 dostali do prodlení s hrazením nájemného, protože jim mimořádné opatření znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo výkon podnikání. Zákon vyžaduje, aby se tak stalo skutečně v důsledku mimořádného opatření, nikoli pouze v důsledků samotné epidemie (např. úbytek zákazníků v obchodě s náhradními díly).

Jak již jsem uvedl výše, ochrana spočívá v tom, že pronajímatel nemůže nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného. Nejedná se o žádný odklad hrazení nájemného. Splátky nájemného jsou standardním způsobem splatné, mohou nabíhat úroky z prodlení či smluvní pokuta, je-li sjednána, pronajímateli může vzniknout škoda, ze kterou odpovídá nájemce, apod. Dokonce může pronajímatel dlužné nájemné vymáhat. Jinými slovy k žádnému odkladu nájemného nedochází, pouze nemůže být nájemce v ochranné době vyhozen se svým vybavením provozovny na ulici. Prezentovat takový stav za odklad nájemného (moratorium na nájemné) považuji za trestuhodně zavádějící přešlap veřejných sdělovacích prostředků.

Článek je aktuální k 6.5.2020.