Zásady zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Marka Pouzara (dále jen „kancelář“) zpracovává osobní údaje, které jsou pracovníkům kanceláře klienty poskytovány v rámci poskytování právních služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

Správcem osobních údajů je Mgr. Marek Pouzar, advokát, ev. č. ČAK 18468, IČ: 74734971, se sídlem Žižkova 13, 586 01 Jihlava, e-mail: pouzar@akpouzar.cz, telefon: 776856898.

Pro účely plnění zákonných povinností a plnění smlouvy o poskytování právních služeb (včetně jejího uzavření) zpracovává kancelář zejména následující osobní údaje klienta a třetích osob (osobní údaje zaměstnanců klientů, zákazníků klientů a další osobní údaje, které kancelář obdrží od klientů v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování právních služeb, či s jejím uzavřením): jméno a příjmení, případně IČO a DIČ, adresu bydliště a trvalého pobytu, případně sídlo podnikatele, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, rodné číslo, datum narození. Uvedeny jsou nejčastěji zpracovávané osobní údaje, zpracovávány jsou i další údaje a informace týkající se klienta či třetích osob.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností a smlouvy o poskytování právních služeb, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb.

Poskytnutím osobních údajů kanceláři prostřednictvím internetového formuláře na stránce Kontakt bere zájemce o poskytování právní služby na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem jednání o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.

Zpracovávané osobní údaje jsou dále poskytovány zejména následujícím příjemcům osobních údajů: orgánům veřejné moci (zejména soudům a správním orgánům) a dalším subjektům vyplývajícím z účelu jejich poskytování – poskytování právních služeb. Dalšími příjemci jsou například auditoři, daňoví poradci, notáři, soudní exekutoři či znalci. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, obsahuje souhlas výčet subjektů, kterým jsou osobní údaje udělené na základě souhlasu dále poskytovány.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování právních služeb. Po skončení tohoto smluvního vztahu je s osobními údaji naloženo v souladu s účinnou právní úpravou, zejm. v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.

Osobní údaje, které nejsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy o poskytování právních služeb (jsou zpracovávány nad její rámec), případně ke splnění zákonné povinnosti, zpracovává kancelář pouze po udělení souhlasu klienta s jejich zpracováním. Takovýto souhlas je klient oprávněn kdykoli odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou k tomu klient udělí souhlas. Následně jsou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu s účinnou právní úpravou, zejm. v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o poskytování právních služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky i manuálně. K elektronickému zpracovávání dat používá kancelář zabezpečené počítače se systémem Microsoft Windows, které jsou chráněny antivirovým systémem ESET NOD32. Fyzicky jsou osobní údaje uchovávány v zamčených místech k tomuto účelu určených.

Klient má právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům. Osobní údaje, které o klientu kancelář zpracovává, včetně účelu zpracování, příjemců údajů a doby zpracování, klientu na požádání kancelář zašle v souboru formátu *.doc či *.pdf. Klient má také právo požadovat opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, pokud je k tomu dán zákonný důvod. Klient má dále právo na informace o tom, zda správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Upozornění: Za vyřízení opakované či zjevně nedůvodné žádosti o uplatnění výše uvedených práv klienta je kanceláře oprávněna vyúčtovat klientu přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo takovou žádost odmítnout.

Klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným kanceláří, může podat stížnost přímo kanceláři, nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že dojde k porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů či bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním osobních údajů, má právo podat stížnost přímo správci nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud dojde k porušení zabezpečení údajů klienta, které by mohlo mít za následek riziko pro práva a svobody klienta, zavazuje se kancelář bez zbytečného odkladu od okamžiku, co se o takovém porušení doví, ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace o svých právech týkajících se osobních údajů najdou klienti na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/ . Úřad pro ochranu osobních údajů je dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů.

Upozornění: Výkon některých práv třetích osob v oblasti ochrany osobních údajů je velmi omezen z důvodu specifické povahy činnosti kanceláře – poskytování právních služeb, kdy kancelář je především vázána povinností mlčenlivosti vůči klientům.